ondersteunt, informeert en verbindt
Sluiten

Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN JEUGDREUMA VERENIGING NEDERLAND

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jeugdreuma Vereniging Nederland (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar (ere)leden, donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van de organisatie, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Pius X-straat 49 5121 EP Rijen, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 32068998 en draagt de naam Jeugdreuma Vereniging Nederland. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via vicevoorzitter@jeugdreumavereniging.nl en telefonisch via 0614974415.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 september 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Verantwoordelijke een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de factuur, het versturen van doelgerichte nieuwsbrieven of andere mailing en om tot een goede groepsindeling bij evenementen te komen. Bij de ledenadministratie wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn de volgende persoonsgegevens: de naam, het geslacht en de geboortedatum van het kind, de voorletters, het adres, het huisnummer, de postcode, de woonplaats, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bankgegevens van de contactpersoon. Ook wordt gevraagd naar de verwerking van foto’s voor promotie. Hiervoor is uitdrukkelijke toestemming vereist (zie hieronder). Bij het contactformulier op de website zijn de volgende gegevens verplicht om in te vullen: de naam en het e-mailadres van de betrokkene. Bij inschrijving van de nieuwsbrief worden de naam en het e-mailadres van de betrokkene verwerkt. Bij opgave van donateurs worden de volgende gegevens bewaard: de naam, het e-mailadres en het IBAN-nummer van de donateur. De persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap worden
bewaard tot het eind van het jaar van uitschrijving (31 december). Gegevens uit het contactformulier worden bewaard totdat de vraag is afgehandeld. Gegevens die nodig zijn voor de inschrijving van de nieuwsbrief worden bewaard totdat gebruik wordt gemaakt van de “opt-out” functie. Gegevens van donateurs worden bewaard tot beëindiging van het donateurschap.

Aan de verwerking van uw gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (contactverzoeken, inschrijving vereniging, verzoek toesturen nieuwsbrief en opdracht voor donaties).

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een evenement. Dit betreft foto’s die gebruikt kunnen worden voor promotie. Foto’s zijn bijzondere persoonsgegevens, waardoor expliciet toestemming is vereist van de betrokkene. Deze toestemming verkrijgt de Jeugdreuma Vereniging Nederland door bijvoorbeeld het ondertekenen van een toestemmingsformulier of door het dragen van polsbandjes, waaruit blijkt of men wel of niet toestemming heeft gegeven om gefotografeerd te worden.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij beëindiging van het lidmaatschap ontvangt men een e-mail waarin wordt gevraagd of de gegevens bewaard mogen worden. Contactgegevens worden verwijderd zodra de vraag behandeld is. Gegevens van donateurs krijgen bij beëindiging van het donateurschap een e-mail waarin wordt gevraagd of de gegevens bewaard mogen worden.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan vicevoorzitter@jeugdreumavereniging.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan vicevoorzitter@jeugdreumavereniging.nl of door gebruik te maken van de opt-out, onder aan iedere nieuwsbrief.

Alles over Jeugdreuma

Onderzoeksagenda Jeugdreuma Alles over Jeugdreuma Soorten jeugdreuma Oligo-articulaire JIA Poly-articulaire JIA Systemische JIA Artritis psoriatica Artritis met enthesitis Behandeling bij jeugdreuma Medicatie en medicatierichtlijn Fysiotherapie Jeugdreuma en Werk Rijbewijs en jeugdreuma Studeren met Jeugdreuma Wet- en regelgeving WMO-loket Externe links